Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

Elite Way Consulting

Tartalom:

Preambulum
I. Definíciók
II. Általános szabályok
III. Szerződés tárgya
IV. Szerződés hatálya
V. Regisztrált Tag
VI. Tag
VII. Jogviszony
VIII. Webiroda és online szolgáltatások
IX. Egyéb rendelkezések
X. Az Elite Way Consulting, mint Üzemeltető jogai és kötelezettségei
XI. A Tag (és a Tag) jogai és kötelezettségei
XII. Szerződés megszűnése
XIII. Inaktív státusz miatti megszűnések
XIV. Titoktartás
XV. Vis Major
XVI. Szellemi alkotások
XVII. Alkalmazandó jog, illetékesség és választott bíráskodás
XVIII. Adatvédelemmel
XIX. Felelősség korlátozása
XX. Elírások
XXI. Panasz
XXII. Záró rendelkezések
XXIII. Irányadó jogszabályokat
XXIV. Társaság adatai

Preambulum:

A Golden Life Trading S.L. – továbbiakban: Társaság (cím: Spanyolország, 28046 Madrid, Calle Paseo Castellana 40. 8. DCHA (MADRID) – célja, hogy az Elite Way Consulting küldetését, egy TUDATOS PÉNZÜGYI FOGYASZTÓ KÖZÖSSÉG létrehozásával megvalósítsa. A Társaság jogosult a vele szerződést kötött Termékpartnerek termékeinek közvetítésére. A Társaság Partnereinek szolgáltatásai és termékei elsősorban az Európai Gazdasági Térség fogyasztóit célozzák, de valamennyi országából megrendelhetők. A Társaság kidolgozta az európai uniós jogszabályokkal összhangban, a jelen Általános Szerződési Feltételeket –továbbiakban: ÁSZF – annak érdekében, hogy Tanácsadóival, forgalmazókkal és fogyasztókkal megkönnyítse a szerződéskötést. Az ÁSZF elfogadása lehetőséget biztosít a Társaság Tagjainak, hogy annak marketing programjában és az ahhoz kapcsolódó jutalék rendszerben részt vegyenek. Tevékenységként a megtakarítási programok mellett Összetett Adminisztratív, Piacbővítési Szolgáltatást, illetve Kereskedelmi Kommunikációs tevékenységet végez a vele szerződéses kapcsolatban álló jogi személyiséggel rendelkező, ill. jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságoknak, valamint egyéb szervezeteknek.

Küldetésünk:

Az Elite Way Consulting meghonosítása a világban, olyan tudatos közösségi modell létrehozása és alkalmazása révén, melyek a közösség tagjait anyagi bőséghez, szellemi kiteljesedéshez és hosszú, egészséges élethez segítik. Az Elite Way Consultinghoz csatlakozó személyek – Tagok (Ügyfelek) – egy olyan utat járnak be, amely valós változást hozhat minden ember életébe, amikor saját bőrén tapasztalja meg milyen megtenni valamit, amiről korábban azt hitte lehetetlen. A jutalom, a büszkeség, a siker felett érzett határtalan öröm és boldogságérzet, hogy megcsinálta, képes volt rá!

A jelen ÁSZF célja, hogy meghatározza a Társaság és a Tagok között létrejövő szerződés lényeges feltételeit, kapcsolatát, a Tagok által követendő üzleti magatartási normát, a feleket illető jogokat és az őket terhelő kötelezettségeket, a szerződés megszűnésének eseteit. A Tagok eljárásuk során kötelesek megfelelni a jelen ÁSZF valamennyi rendelkezésének és feltételének, továbbá a vonatkozó európai közösségi, tagállami (országos) és helyi jogszabályoknak. A Társaság tájékoztatja a Tagokat, hogy Társaság az ÁSZF rendelkezéseit saját határkörében eljárva bármikor, egyoldalúan módosíthatja. A Társaság tájékoztatja a Tagokat, hogy a jelen ÁSZF alapján lefolytatott sikeres regisztráció és az ÁSZF elfogadása egyben azt is jelenti, hogy a Tag hozzájárulását adja ahhoz, hogy a társaság a fentiekben előadottak alapján az ÁSZF-et, az általa meghatározott időben, egyoldalúan módosítsa. A Tag a sikeres regisztráció és az ÁSZF elfogadása esetén tudomásul veszi, hogy az esetleges ÁSZF módosítás a Társaság hivatalos weblapján (www.elitewayconsulting.eu) történő közzététellel válik hatályossá.
Valamennyi szolgáltatás vagy termék megrendelésére, a megrendelés napján a Társaság honlapján megtalálható, érvényes és hatályos ÁSZF az irányadó.
A jelen dokumentumban, és a Társaság Weblapján alkalmazott nevek, domain név, termék és termékcsaládok elnevezése, a társaság neve, vagy hasonló elnevezések, védjegyek és logók a Társaság tulajdonosi jogkörébe tartoznak és nem használhatók fel semmilyen anyagban, beleértve hangi és képi megjelenítést, írásos sokszorosítást, vagy máshol történő megjelenést és a hirdetéseket is a Társaság előzetes írásos beleegyezése nélkül.

I. Definíciók:

1. Elite Way Consulting: megszemélyesítés esetén Golden Life Trading S.L.
2.Alapnyilvántartás: az Elszámolási Rendszer azon része, mely a regisztrált személyek, Tagok nyilvántartását biztosítja.
3. Tag nyilvántartás: az Elszámolási Rendszer azon része, mely a Tagok nyilvántartását és az ajánlói díj, valamint a havi aktivitás esetén járó Tag díj elszámolását biztosítja.
4. Aktív státusz: feltétele a Regisztrált státusz, valamint a saját Termékszerződés létrejötte és a havi aktivitás (rendszeres megtakarítás) fenntartása.
5. Tag struktúra: a rendszerben résztvevő Tagok egymáshoz viszonyított helyzetét nyilvántartó Tag (Fa) – struktúra. Az üzleti rendszer alapja egy Tagokból felépített hierarchikus struktúra, amiben egy Tag mögött közvetlenül elméletileg végtelen számú Tag lehet. Gyakorlatban: 1 fő Országos Igazgatónak néhány fő Régió Igazgató lehet tagja, míg 1 fő Régió Igazgatónak korlátlan számú Értékesítője lehet. Az Értékesítők korlátlan számú Ügyféllel rendelkezhetnek.
6. Pozíció: a Tag helye a Tag struktúrában.
7. Pozícióváltás: Tag a saját kérésére, indokolt esetben kezdeményezhet pozícióváltási kérelmet a Tag struktúrában, de csak a saját eredeti ajánlója (Mentora), az új befogadó Mentora és az Elite Way Consulting írásos beleegyezésével válthat pozíciót. Pozíció váltás esetén csak a kérelmező Tag pozíciója változhat, a struktúrája marad.
8. Mentorváltás: A még csak az alapnyilvántartásban regisztrált Tag, aktívvá válása (Tag struktúrába kerülése, azaz a termékszerződés megkötése) előtt kérheti, de csak írásban a cég vezetésétől egy másik, új Mentor mögé kerülését, az eredeti meghívójának külön hozzájárulása nélkül.
9. ID szám: egy tizenkét számból álló egyedi azonosító, mely a Regisztrált Tagok azonosítására szolgáló szám. A számsor első három száma az adott személy országkódját, a következő hat a regisztráció sorszámát mutatja, emelkedő sorrendben, míg a további három szám az adott Tag szerződéseinek darabszámát mutatja. Pl.: 036.002.000.059.
10. Ajánlói Díj: azaz „értékesítést elősegítő támogatás”, a Tag, vagy Tag díjazása, Euro-ban (ill. a Tanácsadó által fizetett jutalék devizaneme) kifejezve, amely az általa elvégzett feladatok ellenszolgáltatásaként megilleti (lásd: Díjszabályzat) és amely már tartalmazza jelen szerződéssel összefüggő tevékenységének minden költségét, melyet követően további elszámolásnak helye nincs. Az Ajánlói Díj kifizetése csak banki utalással történhet. A minimálisan utalható összeg: 100.-€/alkalom, vagy ennek az értéknek megfelelő adott valutanem.
11. Tanácsadói díj: Az aktív Tag struktúrájában elhelyezkedő, szintén aktív Tagok után járó díj.
12. Tanácsadó: Az Elite Way Consulting szerződött Megbízója. Az a jogi személyiséggel rendelkező társaság, amely számára a piacbővítő szolgáltatását az Elite Way Consulting a Tagjain keresztül végzi. Csak a Tanácsadó jogosult a Termékpartner áru, pénz és tőkepiaci termékének értékesítésére.
13. Ajánló: az a természetes, vagy nem természetes személy, akit, vagy amelyet a Tag ajánl lehetséges szerződést kötőként az Elite Way Consulting -en keresztül a Tanácsadó felé, és akivel a Tanácsadó jogosult szerződést kötni.
14. Elszámolási időszak: Egy teljes naptári hónap. A közvetítői díjak a Termékpartner visszaigazolása, ill. az Elite Way Consulting -el történt elszámolását követő hónap utolsó naptári napjáig kerülnek kifizetésre.
15. Mentor: minden olyan Tag, akinek az ajánlására valaki regisztrált Tag lett.
16. Ügyfél: az a természetes, vagy nem természetes aktív személy, akit, vagy amelyet a Tag ajánlott Tanácsadó felé, és akivel a Tanácsadó Termékszerződést kötött, de az nem kíván, ill. nem tud a programban tevékenységet végezni.
17. Elszámolási Lista (továbbiakban Lista): Az Elite Way Consulting a Tag részére minden hónapban elszámolást készít, mely tartalmazza az adott időszakra vonatkozó jutalék/ajánlói díj és az esetleges visszaírás és levonások összegét a Tanácsadó által fizetett jutalék devizanemében.
18. Termék: a különböző Termékpartnerek által kibocsájtott áru, pénz és/vagy tőkepiaci termékek.
19. Termékszerződés: az a szerződés, amely a Termékpartner és az Ügyfél (a Tag, a Tanácsadó) között Tanácsadó által megkötésre került az áru, pénz és/vagy tőkepiaci termékre.
20. Webiroda: Azon interneten elérhető biztonságos webes alkalmazás, mellyel az Elite Way Consulting a szerződéses jogviszony fennállása alatt a Tagok és Tagok tevékenységét, informálását elősegíti, kontrollálja.
21. Honlap: Elite Way Consulting által üzemeltetésre kerülő, alapinformációkat, nyomtatványokat, aktuális piaci információkat, webirodai belépéshez szükséges felületet és külső megkeresések által történő, alapinformációkat tartalmazó nyilvános oldal.
22. Termelési Hónap: naptári hónap.

II. Általános szabályok:

1. Az Elite Way Consulting a tevékenységét a jelen ÁSZF alapján szerződött, csak és kimondottan adminisztratív, ajánlói tevékenységet végző, regisztrált Tagjain keresztül végzi.
2. Az Elite Way Consulting, a tevékenységét végezve nem léphet a Tag, vagy bármely harmadik személy helyébe, azokat kötelezettségeik teljesítése alól nem mentesítheti, kötelezettségeiket nem ruházhatja, vagy vállalhatja át, és azokat nem korlátozhatja.
3. Az Elite Way Consulting az ÁSZF-ben meghatározott Termékfajták körét egyoldalúan bővítheti, illetőleg azok számát csökkentheti.
4. Ezen hirdetmények mindenkori ismerete a Tag felelőssége.
5. A magánszemélyek és/vagy társaságok csak a jelen ÁSZF elfogadásával kerülnek regisztrálásra és vehetnek részt az Elite Way Consulting programjában.
6. A Tag mindvégig köteles az adminisztratív, ajánlói tevékenységét úgy végezni, hogy az megfeleljen a mindenkor hatályos jogszabályi előírásoknak, és az Elite Way Consulting vonatkozó belső szabályzatainak. A szerződő Felek a személyi adat védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseit magukra nézve kötelezőnek ismerik el, és e szerint járnak el.

III. Szerződés tárgya:

1. Jelen szerződés Elite Way Consulting és regisztrált Tag között jön létre az ÁSZF formájában. Ez alapján a regisztrált Tag vállalja, hogy az ajánlói tevékenységével elősegíti a harmadik fél, mint Tanácsadó piacának bővítését, áru, pénz és/vagy tőkepiaci termék közvetítése tekintetében.
2. Elite Way Consulting kötelezi magát, hogy a regisztrált Tagnak az ÁSZF-ben szabályozott módon, feltételekkel és mértékben a piacbővítési tevékenységért díjat fizet.
3. Felek kijelentik, hogy a regisztrált Tag feladatai ellátása érdekében csak ajánlói tevékenységet végez, azaz az Elite Way Consulting megbízása pénz, áru és tőkepiaci termék közvetítésére nem terjed ki, ezért nem minősül MNB regisztrációhoz kötött tevékenységnek.
4. Az Elite Way Consulting kijelenti, hogy a jelen megbízással nem járul hozzá a regisztrált Tag által az Elite Way Consulting programban történő pénz, áru és tőkepiaci termék közvetítésére vonatkozó tevékenység végzéséhez.
5. Tag a vele, az ÁSZF szerinti tevékenységének ellátása során kapcsolatba kerülő harmadik személyeket mindenkor köteles tájékoztatni a jelen szerződés szerinti feladatköre és az általa végezhető tevékenység terjedelméről.
6. Felek megállapodnak, hogy az Elite Way Consulting programban, az ÁSZF hatálya alatt, a Tag csak és kizárólag az Elite Way Consulting által meghatározott Termékfajták vonatkozásában jogosult ajánlói tevékenységet folytatni.
7. A regisztrációs kérelem Elite Way Consulting általi elfogadásával a kérelmező az Elite Way Consulting Tagjává válik, és ennek folytán személyes ügyfélszámot (továbbiakban: ID-szám) kap. Az ID-szám a Tagot a Programban való részvételre és a Program továbbajánlására jogosítja.

IV. Szerződés hatálya:

1. Felek megállapodnak, hogy a Tag a tevékenységét első sorban, de nem kizárólagosan Magyarország területén végzi.
2. A szerződést visszamenőleges hatállyal felmondani nem lehet.
3. A Szerződés felmondása nem mentesíti a feleket a felmondás napjáig keletkezett kötelezettségek alól.
4. Felek kijelentik, hogy ÁSZF -t határozatlan időtartamra kötik meg.
5. Felek kölcsönösen megállapodnak, hogy jelen szerződés a Tag regisztrációjának elfogadása napjától kezdődően lép életbe.

V. Regisztrált Tag

1. Minden olyan személy, aki az Elite Way Consulting publikus honlapján a Regisztrációhoz szükséges adatok kitöltésével kéri felvételét, és vezetője regisztrálja a rendszerben, Regisztrált Tag (továbbiakban: Tag) státuszba kerül.
2. Tag kijelenti, hogy a jelen Szerződést és annak tartalmát megértette és minden pontját elfogadja, valamint ezt a szándékát az online felületen is megerősíti. Az ÁSZF Szerződésben leírtakkal egyetért és betartja az abban foglalt feltételeket és előírásokat.
3. A Tag elhunyta esetén, a pozíciója megszűnik. Az esedékes, utolsó havi elszámolást az Elite Way Consulting az örökös(ök) felé az örökösödési eljárás jogerős lezáriultát követő 60 napon belül megejti.
4. Az örökösök, ezen időn belül kérelmezhetik a pozíció(k) további fenntartását, folytatását és átírását az örökös(ök) részére.
5. Az örökös az ÁSZF rendelkezései értelmében jogosult az Elite Way Consulting ajánlói programjában (továbbiakban: Program) részt venni és a végzett adminisztratív tevékenysége alapján díjazásban részesülni.
6. Az a Tag, aki az Elite Way Consulting -el szerződéses jogviszonyban álló egyéni vállalkozó, társas vállalkozás, társasvállalkozás tagja, vagy társas vállalkozás/egyéni vállalkozó alkalmazottja, aki az olyan természetes, vagy nem természetes személyek ajánlását végzi, akikkel a Tanácsadó az általa közvetített áru, pénz és/vagy tőkepiaci termékre termékszerződést köthet, Önmaga nem rendelkezik termékszerződéssel, de ajánlói tevékenységet folytat, minden esetben csak egyszeri ajánlói díjra jogosult.
7. A Tag jogosult a Programot további személyek részére ajánlani.
8. A Tag a továbbajánlásra nem köteles, és semmilyen eredmény elérésével sem tartozik az Elite Way Consulting -nek.
9. A Tag kijelenti, hogy az ajánlói tevékenységét az ÁSZF-ben leírtak alapján az Elite Way Consulting -el szerződéses jogviszonyban álló egyéni vállalkozóként, társas vállalkozásként, társas vállalkozás tagjaként, vagy társas vállalkozás/egyéni vállalkozó alkalmazottjaként látja el, ennél fogva kizárólagos felelősséggel tartozik az e jogállásából eredő jogi – egyebek között adózási, társadalombiztosítási, számviteli és üzleti – kötelezettségeinek teljesítéséért.
10. Az Elite Way Consulting és a Tag között az ÁSZF megkötésével nem jön létre a Munka Törvénykönyvében szabályozott, vagy egyéb munkaviszony.
11. Tag a tevékenységét önállóan – az ÁSZF-ben meghatározott módon, keretei között és eszközökkel – az általa meghatározott időbeosztással, helyhez kötöttség nélkül végzi.
12. A regisztráció alkalmával a Tag az ajánlója mögött, az un. alapnyilvántartásban kerül bejegyzésre. Az alapnyilvántartói rendszer nem elszámolási rendszer, csak adatok tárolásra szolgál.
13. Ajánlás, vagy ajánló személy nélkül regisztráló tag szintén az alapnyilvántartásba kerül bejegyzésre. Aktívvá válásuk esetén a Tag struktúrában való elhelyezésről az Elite Way Consulting jogosult dönteni.
14. Tag ajánlói díjra jogosult, ha olyan természetes, vagy nem természetes személyek ajánlását végzi, akikkel a Tanácsadó az általa közvetített áru, pénz és/vagy tőkepiaci termékre termékszerződést köt, és e szerződést Termékpartner befogadja és visszaigazolja.
15. A Tag Tanácsadói státuszba addig nem kerül, amikor nem önmaga, hanem csak az általa ajánlott Tag(ok) termékszerződése jön létre.
16. Új tagokat ajánlhat a Programba, az egyszeri ajánlói díjakra minden új ajánlása, ill. megvalósult szerződése esetén jogosult, de csak ajánlói díjra (sorjutalékra) jogosult.
17. Tag az Alapnyilvántartásból nem lesz automatikusan a Tanácsadó státuszban azzal, hogy az első ajánlott ügyfele termékszerződést köt!
18. Tag bekerül a Tanácsadói státuszba, mint Mentor, amint az első saját termékszerződése is (a befizetés hiteles igazolása mellett) az általa ajánlott ügyfél szerződés kötése utáni 30 napon belül létrejön!
19. Az alapnyilvántartásból– saját termékszerződés indításával – aktív Tag státuszba kerül.
20. Aktívvá válásával a Tag közvetítői díjra (sorjutalékra) is jogosultságot szerez.
21. A Tag véglegesen elveszíti az általa ajánlott ügyfelét, amennyiben az ügyfele szerződéskötésének aktívvá válásától számított 30 napon belül Önmaga is nem köt termékszerződést és az nem válik szintén aktívvá.
22. Az ajánlások a Programban nem kötelezőek.

VI. Tag

1. Az a természetes személy, aki az Elite Way Consulting -el szerződéses jogviszonyban álló egyéni vállalkozó, társas vállalkozás, társas vállalkozás tagja, vagy társas vállalkozás/egyéni vállalkozóalkalmazottja, aki az olyan természetes, vagy nem természetes személyek ajánlását végzi, akikkel a Tanácsadó az általa közvetített áru, pénz és/vagy tőkepiaci termékre termékszerződést köthet és Önmaga is rendelkezhet Termékszerződéssel.
2. A regisztrált Tag “Tag” státuszba akkor kerül, amikor bekerül a Tag nyilvántartási rendszerbe, mint aktív Tag, az ajánlója mögött és további ajánlói tevékenységet folytathat.
3. A Tag, az általa regisztrált és a Tag nyilvántartásba szintén bekerülő Tagjait, az Elite Way Consulting -hez benyújtott írásbeli kérelme alapján, tetszés szerinti helyre helyezteti el maga után a struktúrájában.

VII. Jogviszony

1. Az Elite Way Consulting és a Tag között semmilyen munkajogviszony, szolgálati viszony, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony, vagy társasági jogviszony (különösen egyesületi tagság) nem jön létre.
2. A Programban való részvétel, illetve a más Ügyfelek részére történő továbbajánlás önkéntes, az kizárólag saját felelősségre, önállóan és jogilag az Elite Way Consulting -től függetlenül végzett tevékenység keretében valósul meg.
3. A Tag csupán a Programból származó előnyökre tarthat igényt. Ezen túlmenően a Tag a tevékenységéért további ellentételezésre nem jogosult. A Tag továbbá semmilyen jellegű költségtérítésre sem jogosult.
4. A Tag nem jogosult az Elite Way Consulting -et képviselni, különösen nem jogosult a Program keretében és/vagy az új Ügyfél részére történő reklámozás és ajánlás során nyilatkozatot tenni, illetve nyilatkozatot elfogadni.
5. A Tag nem jogosult továbbá az Elite Way Consulting nevében készpénz átvételére, illetve azonnali beszedési megbízás végrehajtására.
6. A Tag az Elite Way Consulting előzetes írásos hozzájárulása nélkül nem jogosult:
– az Elite Way Consulting vagy a Termékpartnerek logóinak, jelöléseinek, claim-ek és hasonlóknak a használatára;
– az Elite Way Consulting -ről, vagy a Programról névjegykártyákat, prezentációkat, videókat, audiófájlokat, screenshotokat, webtartalmakat, médiatartalmakat, flyereket, prospektusokat, weblapokat, reklámanyagokat, csoportos postai küldeményeket, levelezéseket, honlapokat és hasonlókat készíteni, írásban, elektronikus úton, vagy egyéb módon azokat terjeszteni, vagy a nyilvánosság részére hozzáférhetővé tenni (olyan honlapokon, mint pl. You Tube vagy Facebook);
– a Programmal kapcsolatos nyilvános rendezvényeket, így például információs rendezvényeket, eseményeket, workshopokat, szemináriumokat stb. tartani.

VIII. Webiroda és online szolgáltatások

Az Elite Way Consulting a következő elektronikus szolgáltatásokat nyújtja a Tagnak:
1. Minden Tag számára ingyenesen rendelkezésre bocsát a honlapon – a www.elitewayconsulting.eu weboldalon keresztül – egy saját web-irodát, amelybe az felhasználó név és jelszó megadását követően tud belépni.
2. a Tag jelszóval védett honlapjának, web-irodájának használatát,
3. őrzi és működteti a Tag teljes adatbázisát.
4. a web-irodában láthatóvá teszi a Tag teljes struktúráját,
5. lehetővé teszi a web-irodában letölthető ismertető anyagok és dokumentációk használatát és fontos információkhoz való hozzáférést,
6. a honlapon indokolt esetben megjelenítheti a Termékpartner cégek ajánlatait,
7. elvégzi az ajánlói és/vagy Tag díj díjelszámolást, azt megjeleníti a web-irodában.
8. A web-iroda hozzáférését biztosító adatokat a Tagnak biztonságos helyen javasolt tárolnia és szigorúan bizalmasan kell kezelnie. A hozzáférését biztosító adatokat semmilyen körülmények között nem szabad harmadik személyek részére hozzáférhetővé tenni. A meghatározott személyes beállításokat (adatokat) az Ügyfél a saját web-irodájában bármikor megváltoztathatja.
9. A Tag köteles az online belépéssel kapcsolatos bármilyen visszaélést az Elite Way Consulting -nek haladéktalanul bejelenteni. Az online belépés letiltását követően a módosított belépési adatokat a Tag e-mailben, vagy postai úton kapja meg.
10. Jelen ÁSZF és egyéb, a Tag és az Elite Way Consulting között létrejött szerződés szöveges formában közölt módosítása abban az esetben minősül a Tag által elfogadottnak, amennyiben a Tag a módosítás hozzáférhetővé tételét követő 14 napon belül a módosításnak nem mond ellent.
11. Amennyiben a szerződés egyes rendelkezései részben, vagy egészben érvénytelenek, vagy végrehajthatatlanok lennének, úgy ez nem érinti az egyéb rendelkezések érvényességét.

IX. Egyéb rendelkezések

1. A szerződéses jogviszonyra a magyar jog az irányadó.
2. Az Elite Way Consulting Programba való regisztráció és részvétel a 18. életév betöltésétől lehetséges.
3. A Tag a jelen szerződés elfogadásával és a Programhoz való csatlakozással hozzájárulását adja ahhoz, hogy a regisztráció során megadott e-mail címre az Elite Way Consulting elektronikus leveleket, hírleveleket küldjön, a szolgáltatással kapcsolatos fontos információkról, újdonságokról, hírekről, a Program működéséről.
4. Valamennyi természetes és jogi személy részére alapvetően csak egy regisztráció (azaz egy ID-szám) engedélyezett.
5. Minden felhasználó csak egyszer regisztrálhat a rendszerben, de több szerződéssel (ezáltal több pozícióval) is rendelkezhet. Az eredeti ID szám csak módosul egy, a szerződések db. számát jelölő számmal.
6. Többes regisztráció esetén a később regisztrált ID-szám(ok) törlésre kerül(nek). A többes regisztráció során keletkezett előnyöktől a Tag elesik.
7. Jogosulatlan előnyök megszerzése érdekében megvalósított többes regisztráció esetén az Elite Way Consulting jogosult a szerződést felmondani.
8. Az Elite Way Consulting és a Tag egyaránt kijelentik, hogy az egymással szembeni jogviszony ideje alatt, és azt követően is tartózkodnak egymás üzleti hitelének rongálásától.
9. A felek önszántukból vállalták a kölcsönös partneri együttműködést. Közös célul tűzik ki a megbecsülésen alapuló partneri kapcsolat fenntartását.
10. Az ÁSZF valamint Mellékleteinek szövege, a felek között létrejött megállapodást teljes körűen és hiánytalanul tartalmazzák.
11. A Tag az ÁSZF elfogadása előtt köteles az Elite Way Consulting -et tájékoztatni arról, ha más Megbízóval kötött szerződés alapján hasonló tárgyú tevékenységet végez, mivel az ide vonatkozó jogszabályok betartás az Elite Way Consulting és a Tag közös érdeke. Az esetleges ilyen jellegű mulasztásból fakadó jogkövetkezmények a Tagot terhelik.

X. Az Elite Way Consulting, mint Üzemeltető jogai és kötelezettségei

1. Az Üzemeltető jogosult a weboldal és a webiroda megjelenítését, felépítését, arculatát minden előzetes értesítés nélkül megváltoztatni.
2. Az Üzemeltető jogosult a Felhasználó regisztrációs adatainak, vagy adatmódosításának ellenőrzésére. Jogosult a Tag regisztrációs adatainak, vagy adatmódosításának visszautasítására, amennyiben valószínűsíthető, hogy a megadott, vagy módosított adatok – az ország, a vezeték- és utónév, a lakcím, az e-mail – már korábban regisztrált más felhasználóhoz tartozhat. Az Üzemeltetőnek elegendő a valószínűsítés, bizonyítani, vagy tényszerűen igazolnia nem szükséges a regisztráció, vagy adatmódosítás visszautasítását.
3. Az Üzemeltető munkája során köteles betartani az adatvédelmi szabályzat rendelkezéseit.
4. A résztvevők személyes adatainak őrzése és felhasználása az adatvédelmi előírások hatályos szabályozásának értelmében történik.
5. Az adatvédelmi Szabályzat jelen szerződés részét képezi.
6. Üzemeltető feladata a programban való részvételhez szükséges teljes körű ügyviteli, adminisztrációs, informatikai háttér működtetése.
7. Lehetővé teszi a Tagnak az egyes dokumentumok letöltését a webirodából és gondoskodik a Tagok oktatásáról, továbbképzéséről.
8. A Tagok írásban benyújtott kérelmeit és javaslatait megvizsgálja és legkésőbb 15 napon belül megválaszolja.
9. Gondoskodik a web-oldalak folyamatos működéséről, a Tagok hozzáféréséről a saját web-irodájukhoz. Nem vállal azonban felelősséget az olyan műszaki hibákért, amelyek önhibáján kívül történtek.
10. Köteles teljesíteni a jogos ajánlói díjak és/vagy Tag díjakra vonatkozó kötelezettségéit.
11. Jogában áll bármikor megváltoztatni a Programot, bővíteni a termékpartnerek körét és módosítani a felhasználói feltételeket, melyeket legkésőbb 5 napon belül köteles megjeleníteni a honlapon, és azt legalább 30 napig folyamatosan láthatóan, olvashatóan tartani. A változások a web-oldalon történt megjelenítés időpontjától lépnek hatályba.
12. Az Üzemeltető nem vállal felelősséget a honlapon történt technikai hiba, kimaradás, törlés, késedelem, megszakítás, adatátvitel, kommunikáció esetén, illetve rendszer betörés, illetéktelen hozzáférés és rombolás esetén; valamint telefonvonalak és hálózatok technikai hibája, számítógépes rendszerek és berendezések, szoftverek, illetve e-mailek vagy egyéb funkciók kimaradásáért sem, amennyiben azok önhibáján kívülálló okok miatt jöttek létre. Ilyen esetben az Üzemeltető megtesz minden tehető intézkedést a hiba mielőbbi elhárításáért.
13. Nem felel semmi olyan hibáért, amely harmadik szolgáltató magatartásából, üzemzavarából következett be. Az Üzemeltető kifejezetten nem vállal felelősséget például az Internetes szolgáltató hibájáért, a közszolgáltatóknál bekövetkezett hibákért, vagy a Tagnak felróható okok miatt.
14. Az Üzemeltető nem vállal felelősséget a jóváhagyása nélkül megjelenített tartalmakért, fotókért, szövegekért és reklámokért, sem az azokból eredő károkért.
15. Elite Way Consulting nem vállal felelősséget – a rajta kívülálló okokból keletkezett – esetleges adminisztrációs hibákból eredő elszámolási/jutalékfizetési késedelmekért.
16. Elite Way Consulting kizárja felelősségét mindennemű kártérítési ügyben, amennyiben a részére a valóságnak nem megfelelő információk nyújtásával összefüggésben, illetve az információk közlésének elmaradása következtében keletkezett károkért kívánják felelőssé tenni.
17. Elite Way Consulting nem felelős tevékenysége késedelmes, vagy részleges teljesítéséért, vagy nem teljesítéséért, amennyiben az közvetve, vagy közvetlenül bármely, az Elite Way Consulting -n kívülálló okból ered.

XI. A Tag jogai és kötelezettségei

Az Elite Way Consulting (www.elitewayconsulting.eu) weblapján az ÁSZF elfogadásával a Tag egyetért a Szerződésben és annak mellékleteiben előírt feltételekkel a következő feladatokat végezheti el és vállalja az alábbiakat:
1. Kutassa fel a potenciális ügyfeleket, és hívja el az Elite Way Consulting által szervezett tájékoztatókra, és/vagy web-konferenciákra.
2. Adja meg a lehetőséget az ügyfélnek a cég web-oldalának megismerése utáni regisztrációhoz.
3. Működjön közre szükség esetén abban, hogy az általa ajánlott lehetséges Ügyfelek, az Elite Way Consulting és a Tanácsadó között a mielőbbi kapcsolatfelvétel megtörténjen
4. Amennyiben az Elite Way Consulting, vagy a Termékpartner cég külön írásos felhatalmazásban nem rendelkezik másképpen, a Tagnak nem áll jogában és hatalmában az Üzemeltető vagy a Partner cég nevében bármilyen kötelezettséget vállalni, szerződést kötni, vagy pénzt átvenni és ezzel felelősséget róni az Üzemeltetőre, vagy a Partner cégre.
5. Tag, a Program továbbajánlása érdekében feltétlen kell, hogy kellően ismerje a weboldal tartalmát és működését.
6. Ajánlói tevékenységében a mindenkori hatályos törvények és előírások, valamint hatósági szabályoknak megfelelően köteles eljárni.
7. A Tag tudatában van annak, hogy saját felelősségére eleget kell tennie jogi és adózási kötelezettségeinek a saját országa törvényei alapján.
8. A Tag hozzájárul ahhoz, hogy a regisztrációs eljárás és a weboldal használata során megadott adatokat az Üzemeltető rögzítse és adatbázisában tárolja az adatvédelmi szabályzatban előírt módon.
9. Hozzájárul, hogy a megadott adatai közül a nevet, ID számot és e-mail címet az alapnyilvántartásban ajánlója részére a web-irodájában az Üzemeltető megjelenítse.
10. A Tag jogosult egyes saját személyes adatainak módosítására a web-irodában. A nem módosítható adatok csak külön kérelem alapján változtathatók. A Tag az adataiban beállt változásokat köteles módosítani a web-irodájában, vagy tudatni a változásokat az Üzemeltetővel. Ennek elmulasztása miatt történt esetleges károk miatt az Üzemeltetőt nem terheli felelősség.
11. A Tagnak jogában áll kérdéseivel, panaszaival és javaslataival bármikor az Üzemeltetőhöz fordulni a www.elitewayconsulting.eu weboldal „Kapcsolat” menüben vagy az info@elitewayconsulting.eu e-mail címen.
12. A Tag vállalja, hogy felelősségteljesen végzi tevékenységét. Megismeri a Program minden részletét, nem továbbít hamis adatokat a Programról, a cégről, valamint a többi felhasználóról. Támogatja és segíti saját csoportját a munkában.
13. Amennyiben tudomására jut másik felhasználó szabálysértő cselekedete, azt köteles haladéktalanul tudatni az Üzemeltetővel.
14. Tevékenységét a tisztességes üzletkötés szabályai szerint végzi, a többi felhasználó felé nem alkalmaz sértő és hamis kijelentéseket, vagy lépéseket.
15. Kizárólag az Üzemeltető honlapján megjelenített letölthető információs anyagokat hirdeti és terjeszti. Ettől eltérően csak az Üzemeltető által előzetesen írásban jóváhagyott anyagot terjesztheti.
16. A Tag az Üzemeltető és a Termékpartner cég helyiségeiben és rendezvényein csak az Üzemeltető és a Partner Cég beleegyezésével hirdethet és reklámozhat más cégeket.
17. Nem jogosult pénzt gyűjteni, kérni, elfogadni, átvenni a Program részére harmadik személytől.
18. Nem hoz nyilvánosságra adatokat a cég működéséről és a Tagokról az Üzemeltető, a Partner Cég és a Tag beleegyezése nélkül.
19. Jogosult un. „Tanácsadó”-i, „Vezető Tanácsadó”-i, „Régióvezető”-i, ill. „Ország Igazgató”-i vizsgát tenni a Program ismeretéből.
20. Sikeres vizsga után saját csoportja irányítására, képzésére, helyi-területi tájékoztató előadásokat tartani, továbbajánlani a Programot, felkutatni az esetleges érdeklődőket és ezzel új Tagokat szerezni.
21. A Tag tudatában van annak, hogy az Üzemeltetővel nem áll alkalmazotti jogviszonyban. Munkáját önállóan végzi, jelen Szabályzat és mellékleteinek betartásával.
22. A Tag köteles a jó gazda gondosságával eljárni, egymásnak, az ügyfélnek és a Termékpartner cégeknek jó hírét megőrizni a feladat végzése közben.
23. A Tag kijelenti, hogy a regisztrációkor megadott adatai a valóságnak megfelelnek. A Tag a felróhatóan valótlanul megadott adatok tekintetében mentesíti az Elite Way Consulting -et valamennyi kártérítési és bármely egyéb igény alól.
24. Együttműködni a pénzmosás és más vizsgálatok kapcsán a különböző eljárásra jogosult hatóságokkal.
25. Tag, ajánlói csoportjának bővítése céljából bármilyen reklám és hirdetési tevékenységet, nyilvánosság előtti tájékoztatót – beleértve a web-konferenciát és weblap készítését is – kiadványok szerkesztését, nyomtatását és az általa lehetségesnek tartott célközönség számára való eljuttatását, bármely médiában, vagy egyéb sajtótermékben, illetőleg interneten való megnyilvánulást csak és kizárólag az Elite Way Consulting előzetes írásbeli hozzájárulásával tehet.
26. Tag, ajánlói csoportjának bővítése során köteles az általa delegáltaknak – a tőle elvárható és előírt módon – segítséget nyújtani a tevékenység megkezdéséhez szükséges teendők elvégzésekor, a gördülékeny ügymenet érdekében.
27. A Tag köteles az adataiban, elérhetőségeiben bekövetkezett változást legkésőbb a változás bekövetkeztét követő 2 munkanapon belül a Társasággal igazolható módon közölni. A Tag tudomásul veszi, hogy a Társaság rendelkezésére bocsátott hibás, valótlan adatokból eredő kárért a Társaság felelősséggel nem tartozik.
A Társaság felhívja a figyelmet, hogy a jelentkező (potenciális Tag) a regisztrációja során csak valós adatokat adhat meg. Amennyiben a jelentkező valótlan adatokat közöl a regisztrációs űrlapon, és ez a későbbiek során ez a Társaság tudomására jut, úgy a Társaság jogosult a Tag pozícióját (ezzel együtt regisztrációját) törölni, ami a szerződést – külön nyilatkozat hiányában, automatikusan megszünteti.

XII. Szerződés megszűnése

1. A jelen ÁSZF tárgyát képező jogviszony és az ebből eredő üzleti kapcsolat a Felek saját elhatározásából, önkéntes alapon jön létre. Közös célul tűzik ki a kölcsönös megbecsülésen alapuló partneri kapcsolat kialakítását és fenntartását. A Tag tagsága határozatlan időre szól.
2. Az ÁSZF megszűnik:
– a felek közös megegyezésével,
– a Tag halála esetén,
– bármelyik fél rendes felmondásával,
– bármelyik fél rendkívüli felmondásával,
– jelen szerződésben szabályozott esetekben.
3. Felek az ÁSZF megszűnésének napját követő 90 napon belül kötelesek egymással elszámolni.
4. A Tag bármikor kérheti az Elite Way Consulting -től a rendszerből való kilépést (rendes felmondás), vagyis regisztrációjának törlését. Döntését nem köteles megindokolni.
5. Ez esetben az Elite Way Consulting köteles a Tag tudomására hozni, hogy élhet valamelyik megoldással, amit a rendszer lehetővé tesz, mégpedig: a pozíció eladása, vagy átruházása másra.
6. Ha a Tag nem használja valamelyik lehetőséget, akkor az Elite Way Consulting -re száll a megüresedett pozíció és a további felhasználásra vonatkozó döntési jogosultság.
7. Az Elite Way Consulting egyezteti a Taggal a Szerződés megszűnésének pontos dátumát. A kijelölt időpontig az Elite Way Consulting köteles a Tag részére elkészíteni a szükséges elszámolást.
8. Az ÁSZF-t bármelyik Fél a másik Félhez intézett írásbeli és indokolt nyilatkozatával, azonnali hatállyal, rendkívüli felmondással felmondhatja, ha a másik Fél az ÁSZF bármely lényeges rendelkezését, beleértve az ÁSZF mellékleteiben megfogalmazott szabályok megszegését is, vagy jogszabályi rendelkezés alapján fennálló lényeges kötelezettségét szegi meg.
9. Felek rögzítik, hogy lényeges rendelkezések megszegésének tekintik többek között, ha a Tag
• az ügyfeleket bizonyíthatóan szándékosan, vagy súlyosan gondatlanul félre tájékoztatja,
• a Céggel kapcsolatos szándékosan, vagy súlyosan, gondatlanul hamis adatokat közöl,
• félrevezetéssel regisztrál tagot,
• más cégek, más termékek becsmérlése, hitelrontásakor,
• egyéb, a jósszándékú üzletszerzéssel össze nem egyeztethető erkölcsi normák megszegésével,
• jogilag támadható és bizonyítható cselekmények elkövetése esetén.
• az adatvédelmi és titoktartási törvények megsértése esetén.
10. Az Elite Way Consulting általi rendkívüli felmondás esetén az Elite Way Consulting jogosult a Tag összes adatának törlésére, web-irodájának bezárására, ami egyben a már megszerzett jogosultságok elvesztését is jelenti. Ebben az esetben a Tag pozíciójával kapcsolatosan az Elite Way Consulting -nek van döntési joga.
11. Az ÁSZF bármely okból való megszűnése esetén, az ÁSZF megszűnésétől számított 15 napon belül, Tag köteles az Elite Way Consulting -től, átvett eszközökkel, nyomtatványokkal, okiratokkal, egyéb eszközzel, címanyaggal, hardverrel és szoftverrel teljes körűen elszámolni.
12. A Felek közötti ajánlói díj és/vagy Tag díj elszámolása a megszűnés időpontjában hatályos Díjszabályzat szerint történik.
13. Elite Way Consulting, a díj/ak elszámolását és megfizetését a megszűnés napjától, 90 napos végelszámolási idő figyelembevételével köteles a Tagnak teljesíteni.
14. A jogviszonyt lezáró végelszámolás és a – fizetésre kötelezett fél általi – kifizetés nem történhet meg később, mint a jelen szerződés megszűnését követő kilencvenedik nap.

XIII. Inaktív státusz miatti megszűnés

1. Tag inaktivitása esetén – összesen 12 hónapon belül – Tagnak módjában áll elmaradt Termékszerződésének díjait rendezni (amennyiben azt az adott Termékpartnerlehetővé teszi!), és a tevékenységét folytathatja.
2. Amennyiben a Tag 12 hónap alatt – az értesítés (ek) ellenére – nem teszi meg a szükséges alapvető lépéseket inaktív státuszának helyreállítására, kikerül a Graf-ból, visszakerül az Alapnyilvántartásba.
3. Az előzőek alapján alapnyilvántartásba kikerült Tag, a Tag struktúrában elfoglalt eredeti pozícióját véglegesen elveszti, a visszaszerzésére nincs lehetősége.
4. A Tag-ban lefoglalt inaktív pozícióját automatikusan a Mentora veheti át, saját újabb szerződése céljából.

XIV. Titoktartás:

1. A Felek kötelesek az együttműködés során tudomásukra jutott üzleti titkot titkosan kezelni, valamint kialakítani azokat az eljárási szabályokat, technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek a titokvédelmi rendelkezések érvényre juttatásához szükségesek.
2. A Tagok kötelesek a titoktartásra vonatkozó rendelkezéseket megismerni, és betartani.
3. Tag köteles a tevékenysége során tudomására jutott üzleti, pénz és tőkepiaci, illetve magántitkot a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően – a jelen szerződés megszűnése után is – határozatlan ideig megtartani.
4. Tag köteles az Elite Way Consulting és a vele szerződéses kapcsolatban álló Tanácsadó és Termékpartnerek üzleti jó hírnevét erősíteni, valamint érdekeit sértő magatartástól tartózkodni.
5. Tag köteles az Elite Way Consulting és a vele szerződéses kapcsolatban álló Tanácsadó és Termékpartnerek üzleti titkait megőrizni. Vállalja továbbá, hogy ezen titkokat a versenytársak részére nem teszi hozzáférhetővé, nem szolgáltatja ki, valamint a tudomására jutott információkat a versenytársnak nyújtott szolgáltatások körében még közvetett módon sem használja.
6. Tag hozzájárul ahhoz, hogy az Elite Way Consulting az erre vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint az adatait nyilvántartásba vegye, kezelje, illetőleg kiadja azon szervezetek részére, akik számára a jogszabályi felhatalmazás alapján kötelező az adatszolgáltatás, illetőleg a vele kapcsolatban álló Tanácsadók és Termékpartnerek számára, amennyiben a partneri kapcsolata ezt megkívánja.
7. Az ÁSZF megkötésének folyamata, az ÁSZF hatálya alatt, valamint az ÁSZF megszűnését követően, pénz és tőkepiaci titok minden olyan adat, információ, amit az Elite Way Consulting tevékenységével összefüggésben a Tag megismert, vagy tudomására jutott.
8. Így különösen, de nem kizárólagosan az Elite Way Consulting, valamint a Tag rendelkezésére álló minden olyan adat, amely az Elite Way Consulting és a Tag ügyfeleinek személyi körülményeire, vagyoni helyzetére, illetve gazdálkodására, vagy Elite Way Consulting partnereire és az azokkal megkötött szerződéseire vonatkozik.
9. A Tag kizárólag azon adatokat kezelheti, amelyeket az Elite Way Consulting a számára a jelen szerződés szerinti feladatai teljesítéséhez átadott, illetőleg ennek kapcsán megismert.
10. A Tag adatai csak és kizárólag a „Szerződés tárgya” bekezdés szerinti feladatok teljesítése érdekében kezelhetők, és adhatók át az Elite Way Consulting kapcsolatban álló partnernek, Tanácsadónek, amelyhez jelen szerződés aláírásával a Tag kifejezetten és visszavonhatatlanul hozzájárul.
11. A jelen szerződés hatálya alatt, illetőleg megszűnését, vagy megszüntetését követően három évig a titoktartás alá tartozik minden üzleti információ, adat, amelynek titokként való kezeléséhez Elite Way Consulting -nek, és partnereinek, illetőleg a vele szerződéses kapcsolatban álló Termékpartnernek méltányolható üzleti érdeke fűződik.
12. A jelen pontban szabályozott bármely titok, bizalmas információ megtartásának, kezelésének szándékos, vagy gondatlan megsértése súlyos szerződésszegésnek minősül, amely az ÁSZF azonnali hatályú felmondását, és a teljes anyagi és erkölcsi kártérítési felelősséget vonhatja maga után.
13. Felek az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseit magukra nézve kötelezőnek ismerik el, és e szerint járnak el.

XV. Vis Major:

1. Egyik fél sem felel az ÁSZF-ben foglalt kötelezettség teljesítéséért azon esetekben, amikor a felek érdekkörén kívül eső elháríthatatlan esemény merül fel.
2. Ilyen körülménynek tekinthető például: természeti katasztrófa, tűz, áradás, hatóság rendelkezése, szükségállapot, lázadás, polgárháború, háború, sztrájk, banki szolgáltatás szüneteltetése, megszűnése, vagy hasonló munkabeszüntetés, terrorista (Pl.: hacker) cselekmények, szabotázs, robbantásos merénylet, súlyos energia-ellátási zavar, stb.

XVI. Szellemi alkotások:

1. Az üzemeltetéssel, valamint az ÁSZF-el összefüggésben létrejött szellemi alkotások (a továbbiakban: Szellemi alkotások) eltérő megállapodás hiányában az Elite Way Consulting szellemi alkotásai.
2. Elite Way Consulting nem kizárólagos, részleges felhasználási jogot enged a Tagnak a Szellemi alkotások használatára.
3. A részleges használati jog kizárólag az ÁSZF megszűnéséig illeti meg a Tagot.
4. A használati jog az ÁSZF bármely okból történő megszűnésekor (beleértve, de nem korlátozva a Tag és az Elite Way Consulting rendes és rendkívüli felmondása, továbbá azonnali felmondás esetére minden külön értesítés nélkül) megszűnik, és a Tag köteles a Szellemi alkotásokat, azok valamennyi másolatát Elite Way Consulting részére átadni, továbbá a Szellemi alkotások felhasználásával létrehozott valamennyi eszközt, weboldalt haladéktalanul megsemmisíteni. Amennyiben az Elite Way Consulting hozzáférési joggal rendelkezik a Szellemi alkotások felhasználásával létrehozott weboldalakhoz, eszközökhöz, jogosult azokat a Szerződés megszűnésekor a Tag külön engedélye nélkül harmadik személyek számára elérhetetlenné tenni.

XVII. Alkalmazandó jog, illetékesség és választott bíráskodás:

1. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog, így különösen a Ptk. rendelkezései az irányadóak.
2. A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésből eredő jogvitáik esetére a pertárgy értékétől függően alávetik magukat a Budapesti Törvényszék kizárólagos illetékességének.
3. Felek megállapodnak abban, hogy az esetleges vitás kérdéseket elsődlegesen peren kívül kívánják rendezni.

XVIII. Adatvédelem

1. A Társaság a Tag adatainak kezelésekor a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások és az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló szabályozások szerint jár el.
2. A Társaság számára a Tag által (számára) a regisztráció, szolgáltatás igénybevétele során, vagy azzal kapcsolatban megadott adatokat kizárólag a szerződés teljesítése és a létrejött szerződés feltételeinek biztosítása érdekében kezeli, tárolja.
3. A Társaság a Tag által rendelkezésére bocsátott adatait, a fent meghatározottaktól eltérő célból – például elektronikus hirdetés, hírlevél küldése – csak az adatkezelés céljának megadásával, és az adatkezelő személyének előzetes, célhoz kötött hozzájárulásával kezeli.
4. A Társaság a Tag adatait a szerződés teljesítéséhez szükséges célból és mértékben csak olyan harmadik személynek adja ki, aki az ő közreműködőjeként jár el a szerződés teljesítése során, amelyhez Tag az ÁSZF elfogadásával hozzájárul.
5. A Társaság a megfelelő software és hardware eszközök alkalmazásával védi a Tag által megadott adatokat, különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

XIX. Felelősség korlátozás:

A Tag kijelenti, tudomással bír arról, hogy a Társaság, annak jogutódja, azok tagjai, vezető tisztségviselői, alkalmazottai, a Társasággal vagy jogutódjával szerződéses jogviszonyban álló magánszemélyek vagy gazdálkodó szervezetek (értve alatta minden profit orientált és non profit személyegyesülést) sem kontraktuális, sem deliktuális alapon nem felelnek a Tag közvetett, közvetlen, tapadó, következményes káraiért, elmaradt hasznáért vagy egyéb veszteségeiért, amelyek az alábbiakban megjelölt okokból eredően következnek be:
– ha a Tag megsértette az ÁSZF-et,
– ha a kár a Társaság tevékenységéből eredő üzleti kockázatra vezethető vissza,
– ha a kár bekövetkezésének oka, hogy a Tag pontatlan vagy valótlan adatokat vagy információkat adott meg a Társaság részére, vagy az adatokat, információkat késedelmesen közölte,
– ha a kár bekövetkezésének oka, hogy egy Tag elmulaszt továbbítani a Társaság számára olyan információkat vagy adatokat, amelyek a Társaság ügyvitele szempontjából lényegesek.

XX. Elírások:

A Társaság nem vonható felelősségre a hivatalos weboldalán történő olyan elírásokért és hibákért, amely hibák ellenére a szöveg tartalmából a helyes értelmezés kikövetkeztethető.

XXI. Panasz:

Amennyiben a Tagnak a jutalékkal, vagy a társaság által vállalt egyéb kötelezettségek teljesítésével kapcsolatosan bármilyen jellegű igénye, követelése keletkezik, úgy azt 3 napon belül, de legkésőbb az igény, követelés alapjául szolgáló körülmény bekövetkezésétől számított 15 napon belül köteles írásban a Webirodában elérhető Help Desk-en keresztül közölni a társasággal. A Társaság kizárólag azokért a hibákért, mulasztásokért, partneri igényekért vállal felelősséget, amelyeket a Tag a fentiekben körülírt határidőben és módon bejelent a Társaságnak, kivéve, ha azok a Társaság szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartására vezethetők vissza.

XXII. Záró rendelkezések:

1. Amennyiben az ÁSZF valamely rendelkezése érvénytelenné válik, az a szerződés többi rendelkezésének érvényességét nem érinti.
2. Elite Way Consulting fenntartja magának a jogot jelen ÁSZF egyoldalú, előzetes tájékoztatás nélküli módosítására, amennyiben azt a vonatkozó jogszabályok, felügyeleti előírás, gazdasági, üzemeltetési ok, stb. jövőbeni változása szükségessé teszi/előírja, mely változtatást honlapján köteles közzétenni.
3. Felek kijelentik, hogy szerződéskötési képességük korlátozás alá nem esik, az ÁSZF megkötésére jogosultak, más harmadik személlyel kötött szerződéseikkel a jelen szerződés nem összeférhetetlen, illetve nincs ellentmondásban. Felek, az ÁSZF elfogadásával megerősítik, hogy azt minden részében áttanulmányozták, teljesnek, ellentmondásmentesnek és hibátlannak találták, és így azt, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá.
4. Jelen szerződés a felek között csak elektronikus formában kerül megkötésre, amely egyenértékű a papír alapú szerződéskötéssel.
5. Jelen Általános Üzleti Feltételek magyar nyelven íródott, a szerződéskötés nyelve magyar, ennél fogva első sorban a magyar nyelvet értő, író és értelmezni tudó személyek regisztrálhatnak Tagnak.
6. Más, nem magyar nemzetiségű, a magyar nyelvet nem ismerő személyek, csak az anyanyelvükre lefordított, írott ÁSZF és egyéb dokumentációk megismerése és elfogadása után regisztrálhatnak, ill. végezhetnek ajánlói tevékenységet.

XXIII. Irányadó jogszabályok:

• Tanács 2006/112/EK irányelve ( 2006. november 28. ) a közös hozzáadottérték adó-rendszerről
•2011/83/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv.
•2000/31/EK – elektronikus kereskedelem az EU-ban, egységes Uniós szabályozásról szóló irányelv
• Európai Parlament és Tanács 2011/83/EU Irányelve
• Európai Parlament és Tanács 2015/849 Irányelve
•adatvédelmi szabályok

XXIV. Társaság adatai:

Név: Golden Life Trading S.L.
Székhely: Spanyolország, 28046 Madrid, Calle Paseo Castellana 40. 8. DCHA (MADRID)
Cégregisztrációs száma: T 34871 , F 132, S 8, H M 627188, I/A 1 (270616),
adószáma: ES B87594925

Elérhetőség:
E-mail cím: info@goldenlifetrading.com
Ügyfélszolgálat, panasz bejelentés: office@goldenlifetrading.com
Képviseli: Németh Tibor Péter
Bankszámlaszám: ES85 0182 4015 6302 0251 6668 (BBVA)